Zásady spracovania osobných údajov

(platné od 25.5.2018)

LEGISLATÍVA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Smernica o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), ktorá vstúpila do platnosti 25.5.2018 a nahradila tým súčasnú českú legislatívu v tejto oblasti.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný objekt správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu s našou spoločnosťou.

Správcom je naša spoločnosť PREVIO s.r.o. (IČ 25975234). Za účelom "správcovstva" dát boli pre zaistenie ochrany osobných údajov prijaté dostatočné technické a personálne opatrenia. Najmä v oblastiach možného neoprávneného prístupu k osobným údajom, ich možnej zmene, zničeniu či strate. Ďalšie oblasti ochrany sa týkajú neoprávnenej manipulácie s dátami, ich neoprávneného spracovania a akéhokoľvek ďalšieho možného zneužitia osobných údajov.

Všetky objekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú právo dotknutých osôb na súkromie a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKO DLHO ICH UCHOVÁVAME?

Hlavným dôvodom sú Obchodné a administratívne účely. Ak s nami začnete spolupracovať, v rámci uzatvorenia zmluvy budeme evidovať tieto Vaše kontektné údaje.

Údaje sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako pristrany v zmluvnom vzťahu, pri vystavovaní daňových dokladov a identifikácii vašich bezhotovostných platieb.

Ako našich zákazníkov Vás tiež môžeme informovať (najčastejšie) elektronickou poštou alebo telefonicky o novinkách a zmenách v zakúpenom produkte. Môže sa teda jednať o informácie o aktualizáciách a zmenách systému, termíny plánovaných odstávok atď.

Kompletné odhlásenie zo zasielaných informačných oznámení je možné v spodnej časti každého zaslaného emailu.

Vaše údaje evidujeme do ukončenia vzájomného zmluvného vzťahu a potom podľa zákona ďalších desať rokov odo dňa ukončenia zmluvy. Vaše osobné údaje nebudú nikdy zdieľané alebo predávané tretej strane.

Chceme tiež zlepšovať nami poskytované služby. Pri návšteve našich webových stránok a pri práci s našimi produktami zbierame údaje o návštevách, využití webu a konkrétnych produktov. Získané údaje obsahujú vašu IP adresu, čas strávený na stránke, z akej stránky ste prišli a po akej dobe ste stránku zatvorili. Pre tento účel využívame služby tretích strán (Google analytics a i.).

Získané údaje nie je možné priradiť určitému objektu. Získavanie informácií prebieha prostredníctvom cookies alebo prostredníctvom trackovacích technológií v záujme vylepšenia našich služieb a webovej prezentácie. Cookies si môžete na svojom počítači kedykoľvek zakázať. Zákaz ale môže ovplyvniť fukncionalitu webu alebo iných produktov našej spoločnosti.

PRÁVO NA ÚDAJE A ICH ODSTRÁNENIE

Ak máte pocit, že o vás zaznamenali nesprávne údaje alebo že údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou, môžete sa na nás (ako na správcu údajov) kedykoľvek obrátiť. Informácie je možné upraviť, vysvetliť spôsob ich spracovávania a na žiadosť aj kompletne zmazať tieto údaje.

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ VAŠICH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi sa bude pracovať v súlade s platnou českou a európskou legislatívou. Všetky údaje máme uložené na zabezpečených serveroch. Osobné dáta chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca sú prístupné iba zamestnancom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke nášho softwaru a ďalších pridružených produktov.

Naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o povahe a obsahu týchto údajov.

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje predané žiadnej inej tretej strane. Jedinú výnimku by tvorila zákonná povinnosť predať evidované údaje niektorému štátnemu orgánu.